ประมวลภาพการอบรมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
Visitors: 62,624