ระเบียบสหกรณ์ฯ

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  เงินให้กู้ฉุกเฉิน เงินกู้สมัญ และ ดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.  2559

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การใช้เงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกอายุครบ  60  ปี บริบูรณ์ พ.ศ.  2558

  ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วย  การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.  2559

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่้าด้วย  การใช้เงินงบกลาง  พ.ศ.  2558

  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย  อำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ พ.ศ.  2558

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  อำนาจ  หน้าที่  และ ความรับผิดชอบ  พ.ศ.  2559

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การใช้กองทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการสมาชิกหุ้นคล้ายวันเกิด  พ.ศ.  2555

  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย  การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.  2545

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การให้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และ ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.  2556

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  เง่ินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พ.ศ.  2545

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.  2551

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  เงินยืมทอรองจ่าย  พ.ศ.  2555

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  สวัสดิการสังคม  พ.ศ.  2551

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  เบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.  2548

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  เงินยืมทดรองจ่าย  พ.ศ.  2555

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การจ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการสหกรณ์ พ.ศ. 2551

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทน  พ.ศ.  2547

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การใช้เง่ินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  พ.ศ.  2555

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การพัสดุ  พ.ศ.  2543

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.  2545

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การลาสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  พ.ศ.  2545

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  พ.ศ.  2543

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ.  2543

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  พ.ศ.  2545

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  งานสารบรรณ  พ.ศ.  2544

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  วิธีการเกี่ยวกับเงินฝาก  พ.ศ.  2545

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  พ.ศ.  2551

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2545

  ระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2544 

  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2557(ฉบับแก้ไข)

Visitors: 62,623