สส.ชสอ.เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) อายุไม่เกิน 60 ปี ประเภทสามัญ

 

               คุณสมบัติของผู้สมัคร

                              1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์

                              2. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

                              3. ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบแสดงความจำนงจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าชดเชยให้กับ สส.ชสอ.

                              4. ผู้สมัครต้องชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าชดเชย ตามตารางประกอบชำระเงินการรับ

               สมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

ตารางประกอบการชำระเงินการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 28 ก.ค. 2560

รอบสมัคร

อายุผู้สมัคร

พ.ศ.

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2560 อายุ 57ปี

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าชดเชย

รวม

เกิด

เงินสงเคราะห์

ค่าสมัคร

ค่าบำรุง

อายุ 58 ปี

อายุ 59 ปี

อายุ 60 ปี

จำนวนเงิน

ล่วงหน้า

2559

2558

2557

ทั้งสิ้น

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

รอบปกติ

อายุ 57

  2503 

4,800.00

20.00

20.00

 

 

 

4,840.00

กรณี

อายุ 58 (1 ปี)

  2502

4,800.00

20.00

20.00

   4,800.00

 

 

9,640.00

พิเศษ

อายุ 59 (2 ปี)

  2501

4,800.00

20.00

20.00

4,800.00

    4,800.00

 

   14,440.00

อายุ 60 (3 ปี)

  2500

4,800.00

20.00

20.00

4,800.00

4,800.00

   4,800.00

19,240.00

Visitors: 62,622