ประกาศ ปปง

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

***********************************

 

               ด้วยข้อบัญญัติในกฎกระทรวงเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ประกอบกับสาระสำคัญในมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้กำหนดให้มีผู้มีหน้าที่รายงาน (สหกรณ์) ต้องกำหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ  ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสำคัญ        เท่า ๆ กับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ

               ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ชุดที่ 34 ประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม   การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ไว้ดังต่อไปนี้

  1. สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ        สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกอย่าง เคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน
  2. จะกำหนดนโยบาย หรือ สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและระบุตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  3. จะกำหนดนโยบาย หรือ มาตรการที่วางหลักเกณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย

      โดยนโยบาย หรือ มาตรการในการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย (1) การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการของสหกรณ์ (2) การบริหารความเสี่ยงสำหรับสมาชิกทั้งหมด (3) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

  1. จะกำหนดนโยบาย หรือ แผนงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการจัดจ้างพนักงานหรือบุคลากรด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าระบบการจัดจ้างดังกล่าวจะทำให้พนักงานหรือบุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที่สนับสนุน รวมถึงจัดให้พนักงานหรือบุคลากรของสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมอย่าง    สม่ำเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
  2. จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในสำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการ    ตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอำนาจบริหารภายในสหกรณ์
  3. จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัยสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์บริการหรือช่องทางบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอีเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ

                    ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 

                                                                                      กิจจา       ตันวิรัช

                                                                                 (นายกิจจา       ตันวิรัช)

                                                                                      ประธานกรรมการ

                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

Visitors: 62,624