ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

 

นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารณ์

ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี  2532 - 2537

นายแพทย์สมาน   รุ่งศรีทอง

ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2538 - 2540

นายแพทย์วินัย    สวัสดิวร

ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2541 - 2543

นายแพทย์เทพนฤมิตร   เมธนาวิน

ดำรงตำแหน่งประธาน  ปี 2544

นายเสว   ภู่แส

ดำรงตำแหน่งประธาน  ตั้งแต่ปี 2545 - 2547

นายสุมิตร    บุตรฉัตร

ดำรงตำแหน่งประธาน  ตั้งแต่ปี 2548 - 2551 

นายชูชัย   รัตนศรีทอง

ดำรงตำแหน่งประธาน  ตั้งแต่ปี  2552 - 2553

นายสุมิตร     บุตรฉัตร

ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2554 - 2557

 

นายกิจจา   ตันวิรัช

ดำรงตำแหน่งประธาน ปี 2558-2559

นายสุมิตร     บุตรฉัตร

ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2560 

Visitors: 62,621