เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางฐานวีร์    แถมสุข

ผู้จัดการ

 

นางปราณีต    พวงสมบัติ

รองผู้จัดการ

                                 

นางโภคิยา   กาญทนะศักดิ์       นางกาญจนา   เย็นสุข        นางจุฑาพร    อินทะ

            เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ               เจ้าหน้าที่สิ่นเชื่อ            เจ้าหน้าที่เงินฝาก         

 

                               

นางสางอชิรญาณ์     มีดี       นางสายชล   เมืองนาคิน      นายณัฐพงศ์    โตพันญะ

  เจ้าหน้าที่บัญชี             เจ้าหน้าที่การเงิน                เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

Visitors: 41,550