เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางฐานวีร์    แถมสุข

ผู้จัดการ

 

                     

นายณัฐพงศ์   โตพันญะ                                       นางกาญจนา   เย็นสุข

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และทะเบียน

 

                    

นางปราณีต  พวงสมบัติ                                        นางโภคิยา  กาญทนะศักดิ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                                              เจ้าหน้าที่เงินฝาก

 

                     

นางสายชล   เมืองนาคิน                                       นางสาวอชิรญาณ์  มีดี

เจ้าหน้าที่บัญชี                                                     เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นางจุฑาพร   อินทะ

เจ้าหน้าที่การเงิน

Visitors: 21,869