เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางฐานวีร์    แถมสุข

ผู้จัดการ

 

                                         

นางปราณีต       พวงสมบัติ                                       นางกาญจนา   เย็นสุข

            รองผู้จัดการ                                               เจ้าหน้าที่สิ่นเชื่อ         

 

                                         

นางโภคิยา   กาญทนะศักดิ์                                        นางจุฑาพร      อินทะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                                            เจ้าหน้าที่เงินฝาก

 

                                        

นางสางอชิรญาณ์     มีดี                                       นายณัฐพงศ์       โตพันญะ

เจ้าหน้าที่บัญชี                                               เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นางสายชล    เมืองนาคิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

Visitors: 39,987