เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางฐานวีร์    แถมสุข

ผู้จัดการ

 

                     

นางปราณีต       พวงสมบัติ                                       นางกาญจนา   เย็นสุข

            รองผู้จัดการ                                                  เจ้าหน้าที่สิ่นเชื่อ      

 

                                                           

นางโภคิยา   กาญทนะศักดิ์                                        นางจุฑาพร      อินทะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                                              เจ้าหน้าที่เงินฝาก

 

                                                       

นางสางอชิรญาณ์     มีดี                                       นายณัฐพงศ์       โตพันญะ

เจ้าหน้าที่บัญชี                                               เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นางสายชล    เมืองนาคิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

Visitors: 24,677