คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 36

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายสุมิตร    บุตรฉัตร

ประธานกรรมการ

                                                                            

     คุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม              ดร.รุ่ง    โอชารส                   คุณวิษณุ   สะบายแท้            นางชมัยพร    อำไพพันธุ์         

             รองประธานคนที่  1             รองประธานคนที่  2                          เหรัญญิก                              เลขานุการ

 

                                             

   ดร.ดุษฏี  นรศาศวัต    คุณรพีพรรณ  วิบูลย์วัฒนกิจ   คุณวันเพ็ญ  ศรีทอง       คุณนุชรา   อังกาบ     คุณพรทิพย์  ตระกูลพันธ์

    ประธานกรรมการศึกษาฯ        เลขานุการศึกษาฯ                กรรมการ                      กรรมการ                    กรรมการ

                                                            

  คุณกัญญณัช  ประทุมโทน     คุณนงนุช  กัณหะเนตร์   คุณพัฒน์สรณ์ นิมิตรพรชัย คุณรังสิมา   วารีสุข  คุณทองสุก    ขวัญใจ

    ประธานกรรมการเงินกู้ฯ             เลขานุการเงินกู้ฯ                     กรรมการ                       กรรมการ                กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 62,623