ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 782/18 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056224981

  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร  4  ปี  ประจำปีการศึกษา  2560  สมาชิกท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

          1.  www.education.mju.ac.th            วันที่  16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560

          2.  ประกาศผลการคัดเลือก                  วันที่  27  มีนาคม  2560

          3.  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด     วันที่  27  มีนาคม - 10 เมษายน 2560

  สมาชิกสามารถดาวโหลดรายงานกิจการประจำปี 2559  ได้ที่นี่  รายงานกิจการประจำปี

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด แจ้งการรับใบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี  2559  เริ่มรับคำขอรับทุนตั้งแต่วันที่ 3  ตุลาคม 2559 ถึง 31  ตุลาคม  2559  สมาชิกที่มีบุตรสามารถรับใบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ที่ ต้นสังกัดของท่าน  สหกรณ์ และ ทางเว็บไซค์ หลักเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษา

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์  จำกัด ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ เงินกู้ทุกประเภท มีผลตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2559 <รายละเอียดปรับอัตราดอกเบี้ย> 

 

   สมาชิกท่านใดต้องการสมุดทะเบียนหุ้นที่ถืออยู่ให้ติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการสุญหายของสมุดทะเบียนหุ้นของสมาชิกแต่ละคน

 

สมาชิกท่านใดต้องการโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ กรุณาเขียนใบคำขอนำเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์/บัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีไม่เข้าบัญชีเงินเดือน)ส่งกลับสหกรณ์ฯ ภายในวันที่  15  พฤศจิกายน 2559  # แบบฟอร์มใบคำขอนำเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีฯ

 

     

 

 

 

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • ขยายวงเงินกู้สามัญ

  ขยายวงเงินกู้สามัญ
  เดิม 95 เท่าของเงินเดือน
  ใหม่ 100 เท่าของเงินเดือน
 • ขยายวงเงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว

  ขยายวงเงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว
  เดิม 600,000 บาท
  เป็น 700,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์ ร้อยละ 2.750 ต่อปี
  ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.500 ต่อปี
  ออมทรัพย์รายเดือน 2 ปี ร้อยละ 4.250 ต่อปี
  ออมทรัพย์พิเศษ 1 ร้อยละ 3.750 ต่อปี
  (10,000,000.-)
  ออมทรัพย์พิเศษ 2 ร้อยละ 3.875 ต่อปี
  (15,000,000.-)
  ออมทรัพย์พิเศษ 3 ร้อยละ 4.000 ต่อปี
  (20,000,000.-)
 • การโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย

  สมาชิกท่านใดต้องการโอนเงินมาเพื่อเข้าบัญชีที่เปิดกับทางสหกรณ์ฯ หรือ ชำระหนี้เงินกู้ หรือ ซื้อหุ้นเพิ่ม สามารถโอนเงินเข้ามาที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาารณสุขนครสวรรค์ จำกัด หมายเลขบัญชี 642-1-03879-4 สาขา ถนนมาตุลี และต้องแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบด้วยนะครับว่าโอนเงินมาเพื่อทำธุรกรรมประเภทใด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  เงินกู้ฉูกเฉิน ร้อยละ 5.90 ต่อปี
  เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 5.90 ต่อปี
  เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.90 ต่อปี
  เงินกู้สามัญสวัสดิการฯ ร้อยละ 5.90 ต่อปี
  เงินกู้สวัสดิการน้ำท่วม ร้อยละ 4.90 ต่อปี

ตารางการประมวลผลการเรียกเก็บส่งกรมบัญชีกลาง

    เดือน     

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันที่ประมวลผลเรียกเก็บ

4

7

6

5

7

5

4

7

สิ้นสุดจ่ายเงินกู้สามัญรอบแรกวันที่

3

6

5

4

6

4

3

6

รับคำขอกู้รอบสองไม่เกินวันที่

13

15

15

15

15

14

15

15

 

Visitors: 38,997