ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 782/18 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056224981

  

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำในภาคเหนือ ที่มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์  จำกัด

ได้รับการพิจารณาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเลิศ จังหวัดนครสวรรค์

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์  จำกัด

จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 / 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.  2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์

(ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3 เดิม)

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร  4  ปี  ประจำปีการศึกษา  2560  สมาชิกท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

          1.  www.education.mju.ac.th               วันที่   16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560

          2.  ประกาศผลการคัดเลือก                  วันที่   27  มีนาคม  2560

          3.  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด     วันที่   27  มีนาคม - 10 เมษายน 2560

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์  จำกัด ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ เงินกู้ทุกประเภท มีผลตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2559 <รายละเอียดปรับอัตราดอกเบี้ย> 

 

   สมาชิกท่านใดต้องการสมุดทะเบียนหุ้นที่ถืออยู่ให้ติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการสุญหายของสมุดทะเบียนหุ้นของสมาชิกแต่ละคน

 

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • ขยายวงเงินกู้สามัญ

  ขยายวงเงินกู้สามัญ
  เดิม 95 เท่าของเงินเดือน
  ใหม่ 100 เท่าของเงินเดือน
 • ขยายวงเงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว

  ขยายวงเงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว
  เดิม 600,000 บาท
  เป็น 700,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ออมทรัพย์ ร้อยละ 2.750 ต่อปี
  ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.500 ต่อปี
  ออมทรัพย์รายเดือน 2 ปี ร้อยละ 4.250 ต่อปี
  ออมทรัพย์พิเศษ 1 ร้อยละ 3.750 ต่อปี
  (10,000,000.-)
  ออมทรัพย์พิเศษ 2 ร้อยละ 3.875 ต่อปี
  (15,000,000.-)
  ออมทรัพย์พิเศษ 3 ร้อยละ 4.000 ต่อปี
  (20,000,000.-)
 • การโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย

  สมาชิกท่านใดต้องการโอนเงินมาเพื่อเข้าบัญชีที่เปิดกับทางสหกรณ์ฯ หรือ ชำระหนี้เงินกู้ หรือ ซื้อหุ้นเพิ่ม สามารถโอนเงินเข้ามาที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาารณสุขนครสวรรค์ จำกัด หมายเลขบัญชี 642-1-03879-4 สาขา ถนนมาตุลี และต้องแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบด้วยนะครับว่าโอนเงินมาเพื่อทำธุรกรรมประเภทใด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  เงินกู้ฉูกเฉิน ร้อยละ 5.90 ต่อปี
  เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ร้อยละ 5.90 ต่อปี
  เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.90 ต่อปี
  เงินกู้สามัญสวัสดิการฯ ร้อยละ 5.90 ต่อปี
  เงินกู้สวัสดิการน้ำท่วม ร้อยละ 4.90 ต่อปี
Visitors: 39,988