"สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด บริการสมาชิกทุกท่าน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม"

  

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำในภาคเหนือ ที่มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์  จำกัด

ได้รับการพิจารณาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเลิศ จังหวัดนครสวรรค์

  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

เชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี  2560

    

ศุึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด

 การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

             อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก            อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินฝากออมทรัพย์                    ร้อยละ  2.500  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ  3.250  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน   ร้อยละ  4.000  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  1             ร้อยละ  3.250  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2             ร้อยละ  3.625  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  3             ร้้อยละ  3.750  ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน                  ร้อยละ 5.90  ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน         ร้อยละ 5.90  ต่อปี

เงินกู้สามัญ                  ร้อยละ 5.90  ต่อปี

เงินกู้สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ฯ    ร้อยละ 5.90  ต่อปี

เงินกู้สวัสดิการน้ำท่วม           ร้อยละ 4.90  ต่อปี

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 782/18 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-224981 , 056-231276
Visitors: 47,162