ข่าวสารประชาสัมพันธ์

"สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด บริการสมาชิกทุกท่าน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม" " วิสัยทัศน์ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์....  
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน download  <<

 หลักเกณฑ์ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

    เริ่มยื่นขอรับทุน 2 ก.ค. 2561 - 31 สิงหาคม 2561

 

หลักเกณฑ์ทุนการศึกษาฯ  <<<

แบบฟอร์มขอรับทุนบุตร   <<<

รายชื่อผู้ได้รับทุนปี 2560  <<<

 ประกาศรายชื่อผู้ได้ไปทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

รายชื่อผู้ได้ไปทัศนศึกษา <<<

กำหนดการ แผ่นที่ 1  <<<

กำหนดการ แผ่นที่ 2  <<<

 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาสมาชิกผู้เกษียณ อายุ 60 ปี ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  <<<

  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้....

      อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ( 1 กรกฎาคม 2561)                    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1 พฤษภาคม 2561)        

เงินฝากออมทรัพย์                    ร้อยละ  2.250  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ  3.000  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน   ร้อยละ  3.750  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  1             ร้อยละ  3.250  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2             ร้อยละ  3.375  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  3             ร้้อยละ  3.500  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข         ร้อยละ  3.350  ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน                  ร้อยละ 6.00  ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน         ร้อยละ 6.00  ต่อปี

เงินกู้สามัญ                  ร้อยละ 6.00  ต่อปี

เงินกู้สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ฯ    ร้อยละ 6.00  ต่อปี

 

 

 


 


 

ภาพกิจกรรม/สัมมนา......

 สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน สัญจรพบปะสมาชิก  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
     

 


 

เว็บไซต์สหกรณ์อื่น  ค้นหา  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

+  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

+  กรมส่งเสริมสหกรณ์

+  สันนิบาตสหกรณ์

+  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

+  อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

+  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

 

+  สสธท. (ล้านที่ 1)

+  กสธท. (ล้านที่ 2)

+  สส.ชสอ (600,000)

 

 


 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 782/18 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-224981 , 056-231276
Visitors: 62,621