"สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด บริการสมาชิกทุกท่าน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม"

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำในภาคเหนือ ที่มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์  จำกัด 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ดาวโหลด>>>>>> รายงานกิจการประจำปี 2560<<<<<<<

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาผู้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

 

   

 การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

             อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (28 มิถุนายน 2560)            อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1 พฤศจิกายน 2560)

เงินฝากออมทรัพย์                    ร้อยละ  2.500  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                ร้อยละ  3.250  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน 24 เดือน   ร้อยละ  4.000  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  1             ร้อยละ  3.500  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2             ร้อยละ  3.625  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  3             ร้้อยละ  3.750  ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข         ร้อยละ  3.350  ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน                  ร้อยละ 5.75  ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน         ร้อยละ 5.75  ต่อปี

เงินกู้สามัญ                  ร้อยละ 5.75  ต่อปี

เงินกู้สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ฯ    ร้อยละ 5.75  ต่อปี

เงินกู้สวัสดิการน้ำท่วม           ร้อยละ 4.75  ต่อปี

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 782/18 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-224981 , 056-231276
Visitors: 57,414