สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 782/18 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-224981 , 056-231276

  

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำในภาคเหนือ ที่มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์  จำกัด

ได้รับการพิจารณาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเลิศ จังหวัดนครสวรรค์

  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

เชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี  2560

    

ศุึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด

 

การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

 

 

 

Visitors: 45,012